Share

Güacho

Vuelo submarino (Episodio 1)

Viaja, vuelo submarino.
Viaja, que no importa el destino.
Viaja, vuelo submarino.
Viaja y no importa el destino.