Share

León Gieco

Sólo le pido a Dios (versión en quechua)

Cayllat Yayat mañani
nanajta ma chaynalla ckaanáypaj.
Huañuy chackiscka ima tarianman
chúsaj sapallan manáraj ‘ruas cha ‘ruanayta.

Cayllat Yayat mañani
mana cajta ma chaynalla ckaanáypaj.
Mackauancuman ima suj uyayta
cutis imápaj na sillu silluara.

Cayllat Yayat mañani
mackanacuyta ma chaynalla ckaanáypaj
Canmi suj súpay atun sinchit saroj
huajchacunata ima aterancu mana ucháyoj cajta.

Cayllat Yayat mañani
llullay cajta ma chaynalla ckaanáypaj.
Upallallat huajtana sujta imata
chaymanta ckónckay ima ma chaynalla chayancka.

Cayllat Yayat mañani
ámoj pachat ma chaynalla ckaanáypaj.
Manami allíoj cáusaj huayna imacka
sujcuna causayniynta ima ‘ris causaspacka.